අභිධර්මයේ මූලික කරුණු
abidarmaye mulika karunu
චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගැනීමට අභිධර්මය පිළිබඳ තරමක හෝ දැනීමක් තිබීම වැදගත් ය. මේ පොත කියවීම අභිධර්මය ඉගෙනීමට හොඳ පදනමකි.
ISBN :
955-8663-07-7
Publisher :
ශී චන්දවිමල ධර්ම පුස්ථක සංරක්ෂණ මණ්ඩලය
Pages :
213
Size :
145mm X 220mm
Weight :
250g
Price :
Rs. 200.00
( $2.00 USD + (DHL rate) )
Views :
14885
* = required field
Name :*
Address :*
Contry :*
How many Book's you want ?
Telephone : *
E-mail :
Message :*
Enter Again this numbers :*