බෞද්ධ‍යාගේ අත්පොත
bauddhayage athpotha
බෞද්ධකම උපතින් හිමිවන්නක් නොවේ. නියම බෞද්ධයාට අවශ්‍ය මූලික දැනුම ලබාගැනීමටත් බෞද්ධකු වශයෙන් හැසිරීමට අවශ්‍ය හැදියාව ලබා ගැනීමටත් මුලින්ම කියවිය යුතු පොතකි.
ISBN :
0955-8663-03-4
Publisher :
ශී චන්දවිමල ධර්ම පුස්ථක සංරක්ෂණ මණ්ඩලය
Pages :
248
Size :
143mm X 221mm
Weight :
300g
Price :
Rs. 225.00
( $2.25 USD + (DHL rate) )
Views :
14847
* = required field
Name :*
Address :*
Contry :*
How many Book's you want ?
Telephone : *
E-mail :
Message :*
Enter Again this numbers :*