බෝධි පූජාව
bodhi pujawa
මේ පොත ලියා ඇත්තේ මෙකල බෝධි පූජා කරන්නවුන්ගේ අදහස් අනුව ඔවුනට සුදුසු පරිද්දෙනි. එහෙයින් මේ පොත හොඳින් කියවා තේරුම් ගෙන බෝධි පූජා කරත හොත් එයින් මෙලොවදී ම බලාපොරොත්තු වන දේ ඉටුකර ගත හැකි වනු ඇත.
ISBN :
955-8663-08-5
Publisher :
ශී චන්දවිමල ධර්ම පුස්ථක සංරක්ෂණ මණ්ඩලය
Pages :
111
Size :
145mmX219
Weight :
150g
Price :
Rs. 120.00
( $1.20 USD + (DHL rate) )
Views :
11104
* = required field
Name :*
Address :*
Contry :*
How many Book's you want ?
Telephone : *
E-mail :
Message :*
Enter Again this numbers :*