පාරමිතා ප්‍රකරණය
paramitha prakaranya
පාරමිතා පිරීමේදී කුශලය උසස් වන ආකාරයෙන් කරන හැටි මේ පොතේ උගන්වයි.වර්තමාන භවයේ දී රහත් වීමට උත්සාහ කිරීමට චිත්ත ශක්තියක් නැති අනාගතයේ දී රහත් වීමට බලාපොරොත්තු වන පින්වතුන් විසින් ද කවදා හෝ එය සිදු කර ගත හැකි වනු සඳහා ඒ බෝධියට නිසි පාරමිතා කුශල් කළ යුතු ය. එය කළ හැකි වීමට පාරමිතා පිළිබඳ දැනුම ඇති කර ගත යුතුය. මේ පොත කියවීමෙන් පාරමිතා ගැන පිරිසිදු දැනීමක් ඇති කර ගත හැති ය.
ISBN :
0955-866306-9
Publisher :
ශී චන්දවිමල ධර්ම පුස්ථක සංරක්ෂණ මණ්ඩලය
Pages :
310
Size :
144mmX220mm
Weight :
350g
Price :
Rs. 260.00
( $2.60 USD + (DHL rate) )
Views :
10308
* = required field
Name :*
Address :*
Contry :*
How many Book's you want ?
Telephone : *
E-mail :
Message :*
Enter Again this numbers :*