ශාසනාවතරණය
shasanawatharanaya
මේ ග්‍රන්ථය පරිශීලනය කිරීම වර්තමාන පැවිද්දන්ට පුරුදු වුවහොත් වර්තමාන ලෝක තත්වය අනුව ගුණවතුන් වශයෙන් සැලකිය හැකි බොහෝ පැවිද්දන් ඇති වනු නො අනුමාන ය. අප විසින් මේ ග්‍රන්ථය සපයන ලදුයේ සැම පැවිද්දන් මෙය පිළිගනිතිය යන අදහසින් නොව ටික දෙනෙකු විසින් වත් මෙය පිළිගතහොත් අපේ මහන්සියට එයත් ඇත ය යන අදහසිනි. මෙය පිළිගැනීම හෝ නොගැනීම ඔබ සතු ය.
ISBN :
955-8663-11-5
Publisher :
ශී චන්දවිමල ධර්ම පුස්ථක සංරක්ෂණ මණ්ඩලය
Pages :
343
Size :
139mmX212mm
Weight :
400g
Price :
Rs. 270.00
( $2.70 USD + (DHL rate) )
Views :
11382
* = required field
Name :*
Address :*
Contry :*
How many Book's you want ?
Telephone : *
E-mail :
Message :*
Enter Again this numbers :*