උභය ප්‍රාතිමෝක්ෂය
ubhaya prathimokshaya
මේ ශීලය බිඳුන හොත් භික්ෂුත්වය ද නැතිවන බැවින් භික්ෂුවගේ ඉතා උතුම් දෙය ප්‍රාතිමෝක්ෂ සංවර ශීලය නම් වූ ඒ ශීලය ය. ඒ ශීලය ඉතා උතුම් වීමෙන් එයට අයත් සිකපද සමූහය වූ මේ ග්‍රන්ධය ඉතා උතුම් වේ.
ISBN :
955-8663-26-3
Publisher :
ශී චන්දවිමල ධර්ම පුස්ථක සංරක්ෂණ මණ්ඩලය
Pages :
144
Size :
145mmX220mm
Weight :
200g
Price :
Rs. 150.00
( $1.50 USD + (DHL rate) )
Views :
10620
* = required field
Name :*
Address :*
Contry :*
How many Book's you want ?
Telephone : *
E-mail :
Message :*
Enter Again this numbers :*