පොහොය දිනය
pohoya dinaya
පොහොය දිනයන්හි සිල් සමාදන් වන සැදැහැවතුන්ට ඔවුන් ඒ දිනයේ දී කළයුතු කටයුතුවල සුදුසු පරිදි යොදවා ශීල සමාදානය සාර්ථක කර දෙන කෙනෙකු සිටිය යුතුය. එබඳු සහයක් නො ලද හොත් සිල් සමාදන් වීම අසාර්ථක වෙති. පොහොය දිනය නැමති මේ ග්‍රන්ථයයෙන් ඒ ප්‍රශ්නය බොහෝදුරට විසඳා ගත හැකි ය.
ISBN :
955-8663-09-3
Publisher :
ශී චන්දවිමල ධර්ම පුස්ථක සංරක්ෂණ මණ්ඩලය
Pages :
160
Size :
144mmX219mm
Weight :
200g
Price :
Rs. 150.00
( $1.50 USD + (DHL rate) )
Views :
16352
* = required field
Name :*
Address :*
Contry :*
How many Book's you want ?
Telephone : *
E-mail :
Message :*
Enter Again this numbers :*