බෝධිපාක්ෂික ධර්ම විස්තරය
BodhiPakshika Dharma Wistharaya
නිවන සොයන්නා වූ පින්වතුන්ට බෝධිපාක්ෂික ධර්ම පිළිබඳව පිරිසිදු දැනුමක් පහසුවෙන් ඇති කර ගැනීමට ක්‍රමයක් සැලසීම් වශයෙන් සම්පාදිත මේ ග්‍රන්ථය සිංහල කියවිය හැකි කවරකුට වුවත් වැඩි ආයාශයක් නැතිව බෝධිපාක්ෂික ධර්ම සත්තිස පිළිබඳ නිවැරදි දැනුමක් ඇතිකර ගත හැකි ය.
ISBN :
955-8663-12-3
Publisher :
ශී චන්දවිමල ධර්ම පුස්ථක සංරක්ෂණ මණ්ඩලය
Pages :
225
Size :
142mmX221mm
Weight :
300g
Price :
Rs. 220.00
( $2.20 USD + (DHL rate) )
Views :
10216
* = required field
Name :*
Address :*
Contry :*
How many Book's you want ?
Telephone : *
E-mail :
Message :*
Enter Again this numbers :*