චත්තාළීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව
chaththalisakara maha wipassana bhawanawa
මෙම භාවනා ක්‍රමය වනාහි ධ්‍යාන-මාර්ග-ඵල-අභිඥාදි භාවනා කොට්ඨාසයට අයත් කරුණු විස්තර කර ඇති පටිසම්භිදාමග්ග නැමති ග්‍රන්ථයේ විපස්සනා කථාවෙහි දක්වා ඇති භාවනා ක්‍රමයකි. මෙය ඉතාම විස්තර විදර්ශනා භාවනා ක්‍රමය යි.
ISBN :
955-8663-18-2
Publisher :
ශී චන්දවිමල ධර්ම පුස්ථක සංරක්ෂණ මණ්ඩලය
Pages :
159
Size :
144mmX218mm
Weight :
200g
Price :
Rs. 170.00
( $1.70 USD + (DHL rate) )
Views :
9854
* = required field
Name :*
Address :*
Contry :*
How many Book's you want ?
Telephone : *
E-mail :
Message :*
Enter Again this numbers :*