ධර්ම විනිශ්චය
dharma winishchaya
තදින් අල්ලා නොගෙන විමසුම් ඤාණයෙන් බැලීමට බුදුසමය උගන්වන මග අනුගමනය කරමින් බොහෝ දෙන වරදවා තේරුම් ගෙන ඇති ඇතැම් කරුණු රටට පහදා දීම පිණිස බෞද්ධයන් අතර ඇතිවන ප්‍රශ්න සියයක් සඳහා පිළිතුරු මෙම පොතේ අන්තර්ගත වේ.
ISBN :
955-8663-22-0
Publisher :
ශී චන්දවිමල ධර්ම පුස්ථක සංරක්ෂණ මණ්ඩලය
Pages :
240
Size :
142mmX219mm
Weight :
300g
Price :
Rs. 210.00
( $2.10 USD + (DHL rate) )
Views :
10482
* = required field
Name :*
Address :*
Contry :*
How many Book's you want ?
Telephone : *
E-mail :
Message :*
Enter Again this numbers :*