බුද්ධනීති සංග්‍රහය
buddhanithi sangrahaya
මේ ග්‍රන්ථය භාවිතා කරන තැනැත්තා හට සැම කටයුත්තකට ම බුදුන් වහන්සේගේ උපදෙස් ලැබිය හැකි වනු ඇත.මෙය බෞද්ධයන්ට හස්තසාර වස්තුවක් මෙන් නිතර ළඟ තබා ගෙන කියවීමට සුදුසු ග්‍රන්ථයකි.
ISBN :
955-8663-17-4
Publisher :
ශී චන්දවිමල ධර්ම පුස්ථක සංරක්ෂණ මණ්ඩලය
Pages :
175
Size :
145mmX219mm
Weight :
210g
Price :
Rs. 175.00
( $1.75 USD + (DHL rate) )
Views :
9777
* = required field
Name :*
Address :*
Contry :*
How many Book's you want ?
Telephone : *
E-mail :
Message :*
Enter Again this numbers :*