අභිධර්මාර්ථ සංග‍්‍රහය
Abhidarmartha sangrahaya
අභිධර්මය ඉගෙනීම සදහා මුලින්ම වනපොත් කරන අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහයට කළ සරල සිංහල අනුවාදයකි.
ISBN :
955-8663-20-4
Publisher :
ශී චන්දවිමල ධර්ම පුස්ථක සංරක්ෂණ මණ්ඩලය
Pages :
125
Size :
135mm X 210mm
Weight :
200 g
Price :
Rs. 160.00
( $1.60 USD + (DHL rate) )
Views :
11241
* = required field
Name :*
Address :*
Contry :*
How many Book's you want ?
Telephone : *
E-mail :
Message :*
Enter Again this numbers :*