සතිපට්ඨාන භාවනා ක්‍රමය
sathipatthana bhawana kramaya
මේ පොත කුඩා වුව ද මෙහි රහත්වීම දක්වා භාවනාව කරන හැටි විස්තර කර ඇත. ග්‍රන්ථයේ දැක්වෙන සතිපට්ඨාන භාවනාව ශුද්ධ විදර්ශනා භාවනාවකි.සතිපත්ට්ඨාන භාවනාව පිළිබඳ වැදගත් පොතක් නැතිකමේ අඩුව පිරිමසා ගැනීමට මේ පොත වැදගත් වේ.
ISBN :
955-8663-04-2
Publisher :
ශී චන්දවිමල ධර්ම පුස්ථක සංරක්ෂණ මණ්ඩලය
Pages :
143
Size :
146mmX220mm
Weight :
200g
Price :
Rs. 160.00
( $1.60 USD + (DHL rate) )
Views :
13516
* = required field
Name :*
Address :*
Contry :*
How many Book's you want ?
Telephone : *
E-mail :
Message :*
Enter Again this numbers :*