උපසම්පදා ශීලය
Upasampada sheelaya
උපසම්පදා අපේක්ෂකයන් සහ අධි ශීල සංඛ්‍යාත උපසම්පදා භූමියට පත් වූවන් විසින් පරිශීලනය කළ යුතු පහසුවෙන් තේරුම් ගත හැකි සේ විග්‍රහ කර ඇති පොතකි.
ISBN :
955-8663-24-7
Publisher :
ශී චන්දවිමල ධර්ම පුස්ථක සංරක්ෂණ මණ්ඩලය
Pages :
371
Size :
145mmX220mm
Weight :
450g
Price :
Rs. 310
( $3.10 USD + (DHL rate) )
Views :
10833
* = required field
Name :*
Address :*
Contry :*
How many Book's you want ?
Telephone : *
E-mail :
Message :*
Enter Again this numbers :*