පට්‍ටාන මහා පකරණ සන්නය
pattana maha prakarana sannaya
බෞද්ධ දර්ශනයේ පැවැත්මට අභිධර්මය උපකාරයකි. උගතුන් අතර රැඳීමට අභිධර්ම සම්ප්‍රදාය සමත් වෙයි. ආත්ම දෘෂ්ඨිය නැසීමට මෙහි එන විවිධ බෙදා දැක්වීම ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. චිත්ත, චෛතසික, ධ්‍යාන, සමාධි, විමුක්ති, පඤ්චස්කන්ධ, පටිච්චසමුප්පාද වැනි දහම් කරැණු මෙහි විස්තර වෙයි. එහෙයින් මේ පොත කියවීම වැදගත්වනු ඇත.
ISBN :
955-8663-25-5
Publisher :
ශී චන්දවිමල ධර්ම පුස්ථක සංරක්ෂණ මණ්ඩලය
Pages :
717
Size :
151mmX230mm
Weight :
950g
Price :
Rs. 850.00
( $8.50 USD + (DHL rate) )
Views :
10888
* = required field
Name :*
Address :*
Contry :*
How many Book's you want ?
Telephone : *
E-mail :
Message :*
Enter Again this numbers :*