විනයකර්ම පොත
winaya karma potha
විනය කර්ම කිරන හැටි පහසුවෙන් දත හැකි වනු පිණිස,විනයකර්මයන් නිවැරදි ලෙස කරගත හැකි වනු පිණිස සම්බුද්ධ ජයන්තිය නිමිතිකොට මේ පොත සම්පාදනය කර ඇත.
ISBN :
955-8663-19-0
Publisher :
ශී චන්දවිමල ධර්ම පුස්ථක සංරක්ෂණ මණ්ඩලය
Pages :
258
Size :
144mmX219mm
Weight :
300g
Price :
Rs. 225.00
( $2.25 USD + (DHL rate) )
Views :
11910
* = required field
Name :*
Address :*
Contry :*
How many Book's you want ?
Telephone : *
E-mail :
Message :*
Enter Again this numbers :*