අභිධර්ම මාර්ගය
Abhidharma margaya
නිරවුල්ව හා නිවැරදිව පහසුවෙන් අභිධර්මය හැදෑරීම සඳහා පිළියෙල කර ඇති දහම් විභාග සඳහා සුදුසු පොතකි.අභිධර්මාර්ථ සංගහය අනුව ලියවී ඇත.
ISBN :
0955-8663-10-7
Publisher :
ශී චන්දවිමල ධර්ම පුස්ථක සංරක්ෂණ මණ්ඩලය
Pages :
356
Size :
146mm X 219mm
Weight :
450g
Price :
Rs. 315.00
( $3.15 USD + (DHL rate) )
Views :
12269
* = required field
Name :*
Address :*
Contry :*
How many Book's you want ?
Telephone : *
E-mail :
Message :*
Enter Again this numbers :*