ධර්ම චක්‍ර පූජාව
Jul 03, 2017
හොරණ පොකුණුවිට ශ්‍රී විනයාලංකාරාරාමාධිපතිව වැඩවිසූ මහාචාර්ය රේරුකානේ චන්දවිමල මහානායක ස්වාමිපාදයන් වහන්සේගේ 120 වන ජන්ම දිනය යෙදී තිබෙන ජූලි මස 19 වන දින සවස 6.00 ට ධර්ම චක්‍ර පූජාව නමින් විශේෂ බුද්ධ පූජාවක් පැවැත්වේ.

පින් කැමති සැමට ආරාධනා