සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා!!!
Apr 11, 2013
ලැබුවා වූ සිංහල අලුත් අවුරුද්ද ලක්වැසි සැමට සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා!!!!

පොකුණුවිට ශ්‍රී විනයාලංකාරාරාමාධිපති පූජ්‍ය කිරිඔරුවේ ධම්මානන්ද ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයේ ආශිරවාදය