ධර්මචක්‍ර පූජාව කතරගම
Nov 23, 2012
කතරගම කිරිවෙහෙර පුදබිමේදී 2012.11.30 වන දින ධර්මචක්‍රය පැවැත්වූ බුදුපියාණන් වහන්සේගේ ගුණ සිහිකර විශේෂ බුද්ධපූජාවක් පැවැත්වේ. ඒ සඳහා ඔබ සැමට ආරාධනා!!!..... විමසීම් 0718420126 මීමන සුසීම හිමි