භාවනා වැඩසටහන මැයි 19 උදේ 6.00 සිට සවස 5.00 වනතරු
May 18, 2012
විදර්ශනා භාවනාව සහ අභිධර්ම පාඩම 2012 මැයි 19 සෙනසුරාදා උදේ 6.00 සිට සවස 5.00 වන තරු පොකුණුවිට ශ්‍රී විනයාලංකාරාරාමයේදී මුලසිට ආරම්භවේ. වැඩසටහන් මෙහෙයවීම පූජ්‍ය කිරිඔරුවේ ධම්මානන්ද ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සෙ විසින් සිදුකරනවා ඇත. විමසීම් - 0342263958 මේ උතුම් පිංකමට එක්වී නිවන් සලසා ගනිත්වා!!!