සඳවිමල සෙනසුන ගොඩනැගීමේ දී ගත් ඡායාරෑප කිහිපයක්...
Images (97)
sandawimala senasuna chaithya pujawa 2012...
Images (42)
rerukanemahanahimi.lk web open photos...
Images (25)
pirith desanawa 2011-12-29...
Images (26)
සඳවිමල දහම් මැදුර සඝ සතු කර පූජා කිරීම....
Images (10)
පොකුණුවිට ශ්‍රී විනයාලංකාර දහම්පාසලේ ගුරුමණඩලය...
Images (13)
ශ්‍රී ලංකා ශ්වේජින් මහා නිකායේ ල්ඛකාධිකාරී ශ්‍රš...
Images (7)
රේරුකානේ චන්දවිමල මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ සහ ...
Images (28)
ඌ විනයාලංකාර බුරුම හාමුදුරුවෝ කලක් වැඩ සිටි වැරල්...
Images (6)
puja...
Images (3)
විනයාලංකාරාමය රාත්‍රයට දිස්වන අයුරැ කැමරා ඇසේ සට...
Images (47)
විනයාලංකාරාමය පොකණුවිට...
Images (25)
සදවිමල සෙනසුන පොක‍‍ණුවි‍ට...
Images (25)