ඌ විනයාලංකාර බුරුම හාමුදුරුවෝ කලක් වැඩ සිටි වැරල්හේන කන්දේ පිහිටි ගල් ගේය.