ශ්‍රී ලංකා ශ්වේජින් මහා නිකායේ ල්ඛකාධිකාරී ශ්‍රී චන්දවිමල ධර්මපුස්තක සංරක්ෂණ මණ්ඩලයේ සභාපති, ශ්‍රී විනයාලංකාරාරාමාධිපති, සඳවිමල සේනාසනාධිපති පූජ්‍ය කිරිඔරුවේ ධම්මානන්ද ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ ven.kirioruwe dhammananda thero