විනයාලංකාරාමය රාත්‍රයට දිස්වන අයුරැ කැමරා ඇසේ සටහන්වුයේ මෙසේය