රේරුකානේ චන්දවිමල මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ සහ උන්වහන්සේගේ ආදාහනය සිදුකළ ආකාරය.