පූජ්‍ය කිරිඔරුවේ ධම්මානන්ද ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ


පියෝ ච ගරුභාවනීයෝ - වත්තා ච වචනක්ඛමෝ

ගම්භීරං ච කථං කත්තා - නො චට්ඨානේනියෝජයේ


යමෙක් ස්වකීය ශීල සම්පත්තියෙන් ශිෂ්‍යයන්ට ප්‍රිය වන්නේ ද, ගරු වන්නේ ද, සම්භාවනා කටයුතු වන්නේ ද, ශිෂ්‍යයන්ට අවවාද කරන්නේ ද, චෝදනා ආකාරයෙන් ප්‍රශ්න අසන විට ඉවසන සුලු වන්නේ ද, ගැඹුරු ධර්ම කියා දෙන්නේ ද, සිය සිසුන් සුදුසු තැන්හිම යොදන්නේ ද, ඒ උතුම් කල්‍යණමිත්‍රයා නම් වේ..ශ්‍රී ලංකා ශ්වේජින් මහා නිකායේ ලේඛකාධිකාරී, ශ්‍රී චන්දවිමල ධර්මපුස්ථක සංරක්ෂණ මණ්ඩලයේ ගරු සභාපති පොකුණුවිට ශ්‍රී විනයාලංකාරාරාමය සහ සඳවිමල සෙනසුන්හි අධිපති පූජ්‍ය කිරිඔරුවේ ධම්මානන්ද ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ මේ වන විට පැවිදි කර සිටින ශිෂ්‍යවරයන් දස නමට විශුද්ධි මාර්ගයේ සඳහන් පරිදිම උතුම් කල්‍යාණ මිත්‍රයෙකි

වැඩි විස්තර...
මෙකල නිවුණු ඇත්තෝ