ආයතන
      දුරකථන අංකය
1
thusitha book shop
rathmalana
galle
011-2622224
2
Lake House Bookshop(දිනමිණ)
anuradhapura
011-2429429
3
samayawardhana book shop
maradana
011-2683986
011-4714917
4
buddhist cultural center
Nedimala, Dehiwala
011-2734256
011-2726234
011-2728468
5
gunasekara and company
anuradhapura
025-2222554
6
kelaniya rajamaha vihara book shop
kelaniya
011-2911505
7
bodhi trust
kalutara
034-2223130
8
richad trading company
kurunegala
037-2222547
9
s.m.a.sirisena gunawardhana
anuradhapura
025-2223312
10
sumanagiri tredsenter
ambilipitiya
047-2230027
11
ariya publishers
warakapola
maradana
0352267769
12
jayoda bookshop
maharagama
bellanvila
0114301651
0716297775
13
mihira bookshop
wariyapola
0372267124
14
vijitayapa bookshop
kohuwala
0112577624
15
book publication society -kandy
0812237283
16
mihira publishers
rajagiriya
maradana
0112793862
0777889095
17
k.g.r.m.abesinha
jetawan project
anuradhapura
0776193296
18
sarasavi book shop
Nugegoda
Kollupitiya
Narahenpita
colombo-07
Boralla
maharagama
piliyandala
kandy
kandy city center
wattala
Gampaha
Kiribathgoda
Matara
0112820820
19
ruwanpura vipassana meditation centre
lellopitiya, rathnapura
0452229028
20
pradeepa book shop
bandaragama
0382290445
21
kanduboda meditation centre
delgoda
0112402306
22
sri dalada maligawa book shop
kandy
081-2232816
081-2234226
23
sarasavi book shop
ambilipitiya
0472230073
24
m.d.gunasena and co.
colombo11,kandy, kurunegala, gampaha, kiribthgoda, panadura
0112323981
0814949139
25
Upali pujabhanda mandiraya
upali gift point
horana
0777722531
0342261091
26
seegiri bookshop
no.17
kalutara road
matugama
0342248093
27
aluthgama kande vihara book shop
-