පොහොය දිනය
විනයකර්ම පොත
සතිපට්ඨාන භාවනා ක්‍රමය
සතිපට්ඨාන භාවනා විවේචනය සහ තවත් කෘති
ශාසනාවතරණය
සූවිසි මහ ගුණය
උභය ප්‍රාතිමෝක්ෂය
උපසම්පදා ශීලය
වඤචක ධර්ම හා චිත්තෝපක්ලේශ ධර්ම
විදර්ශනා භාවනා ක්‍රමය
පාරමිතා ප්‍රකරණය
ප‍ටිච්ච සමුප්පාද විවරනය
පට්‍ටාන මහා පකරණ සන්නය
පු‍ණ්‍යෝපදේශය
චත්තාළීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව
චත‍රාර්ය සත්‍යය
ධර්ම විනිශ්චය
කෙලෙස් එක්දහස් පන්සියය
මංගල ධර්ම විස්තරය
නිර්වාන විනිශ්චය
බුද්ධනීති සංග්‍රහය
බෝධි පූජාව
බෝධිපාක්ෂික ධර්ම විස්තරය
අභිධර්මාර්ථ සංග‍්‍රහය
බෞද්ධ‍යාගේ අත්පොත
අභිධර්මයේ මූලික කරුණු
අභිධර්ම මාර්ගය